Тезисы представляют собой кратко изложенные основные положения статьи, курсовой или дипломной работы и прочее. Их используют для демонстрации преимуществ выполненного авторского труда. В связи с этим, тезисы часто публикуются в научных журналах и специальных сборниках. Объем тезисов зависит от вида научного материала, к которому они составляются. Например, тезисы к курсовой работе могут иметь объем от 2-3 стр; к дипломной – от 4-5 стр; к диссертации – от 5-8 стр. В этом виде работы, автор знакомит читателей / слушателей с основными концепциями исследования. Из них можно почерпнуть важную информацию о полученных выводах и перспективах дальнейшего анализа выбранной темы.

Что есть что и чем они отличаются: тезисы, план и конспект *

Для тезисов, как и для любой научной работы, характерна определённая структура. Как правило, они содержат указание цели исследования и обзор трудов учёных, посвященных данной проблематике. После этого следует изложение материала, – кратко и аннотационно, – в котором автор представляет идеи и результаты своей работы, а также предлагает решение поставленных задач. Следует отметить, что тезисы редко сопровождаются рисунками или диаграммами, поскольку их цель лишь кратко ввести читателя  / слушателя в курс дела и заинтересовать его прочитать полную работу. Тем не менее, они должны содержать примеры из собственного практического опыта, полученного в ходе написания авторского труда. Оформление тезисов регламентируется требованиями журнала или сборника, в котором вы хотите их опубликовать. Это требования к шрифту, интервалу, полям на странице, оформлению внутренних цитат и списка литературы. Ниже представлен образец тезисов, который поможет вам понять структуру и правила написания.

Если вы хотите заказать тезисы в ИЦ «Наука для Всех»,

заполните форму заказа на сайте https://diplomvuz.net.ua

или напишите на почту avtorskieraboty2015@gmail.com

Пример написания и оформления тезисов:

Вплив Інтернету і цифрових технологій на комерцію та індустрію

Серед тенденцій глобалізації, провідне місце займає трансформація способів ведення бізнесу в умов оцифровізації. Стрімкий розвиток Інтернету та комп’ютерних технологій привів до переходу комерційних і промислових установ до використання електронних даних. Метою статті є дослідження впливу Інтернет- та цифрових технологій на здійснення торгових і промислових операцій. Питання ефективності технологічних досягнень людства у сфері комерції та індустрії піднімалися у дослідженнях українських та зарубіжних дослідників: Г.Г. Головенчика [1], Л. В. Ладика [2], М. В. Макарова [3], А. А. Мазаракі [4] та ін.

Згідно зі статистикою, 20% сучасної роздрібної торгівлі відбувається у віртуальному Інтернет-середовищі. Відомі усьому світу цифрові платформи Amazon, eBay, Aliexpress, Alibaba та ін. є прикладом того, як технології змінили взаємодію бізнес-структур та цільової аудиторії [1]. Інтернет- і цифрові технології мають багато переваг для комерційних компаній. У першу чергу, вони дозволяють прискорити передачу та обробку інформації від клієнта до компанії і навпаки, наприклад, при розміщенні замовлення. По-друге, завдяки технологіям стала можливою оплата замовлення через сайти компаній. Економія часу і зусиль, точність у передачі інформації, автоматична обробка інформації – це лише незначні переваги, які технології надають покупцям і комерційним компаніям.

У зв’язку з оцифровізацію у сфері торгівлі виник спеціальний термін «електронна комерція», який означає вибір, замовлення і обробку інформації за допомогою використання Інтернет-технологій, а також організацію електронного документообороту щодо розрахунків між бізнес-структурою та покупцем [3]. Слід зауважити, що однією з переваг електронної комерції є точність обробки інформації, яка передається у цифровій формі. Зокрема, цифрові технології активно застосовуються для здійснення електронних платежів за допомогою різних платіжних систем, що сприяє економії часу на розташування і оплату замовлення покупцем і його обробку компанією.  Слід зауважити, що сьогодні лідером у сфері Інтернет- і цифрової комерції виступають такі країни як Японія 89%, Великобританія (75%), США (63%) та ін. [4]. Сектори торгівлі, в яких спостерігається найбільша кількість продажів через мережу Інтернет, включає ринок спортивних товарів – 33%, техніки та електроніки – 24%, меблів – 15% [2]. Рідше через Інтернет купують їжу та одяг, але ця тенденція змінюється на користь використання технологічних досягнень. Все більше покупців довіряють покупкам через Інтернет, мобільні додатки та ін.

Підсумовуючи вищевикладене, розвиток Інтернет- і цифрових технологій змінює акценти у способах ведення торгівлі і взаємодії між бізнес-структурами та покупцями. Вони дозволяють полегшити автоматизації процесів обробки інформації, прискорити обробку замовлень і передачі електронних даних тощо.

Список використаної літератури

1. Головенчик Г. Г. Цифровая трансформация / Г. Г. Головенчик // Электронный журнал «Цифровая трансформация», 2018. – №1(2). – С. 26-36.

2. Ладика Л. В. Особливості розвитку Інтернет-торгівлі в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Ладика // Міжнародний науковий журнал «Интер-Наука». – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/14779363286546.pdf

3. Макарова М. В. Ефективність застосування мережних технологій в компанiях: монографiя / М. В. Макарова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 186 с.

4. Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів економічного зростання: монографія/ А. А. Мазаракі, Т. М., Мельник, В. В. Юхименко [та ін.]: за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т., 2011. – 652 с.